ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติ

                โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2496 ณ บ้านเลขที่ 149 หมู่  1  ถนนประชาส่งเสริม  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  มีอาณาบริเวณพื้นที่  5  ไร่   2 งาน    70  ตารางวา ได้รับใบอนุญาตเลขที่  464/2526  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

                ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ โรงเรียนเสงี่ยมอุปถัมภ์ โดยมีนายเสงี่ยม วิเศษสุวรรณ เป็นเจ้าของ  และนายสมพงษ์  จิวะนนท์ เป็นครูใหญ่  โรงเรียนมีอาคารเป็นเรือนปั้นหยาสองชั้น  1  หลัง  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                พ.ศ.  2499  นางประคอง  ห้อมแก้ว  ได้เป็นเจ้าของและนางสาวนงคราญ  พิณรังสฤษดิ์        รับหน้าที่เป็นครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเรียน  และหอพักนักเรียนเพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งหลัง

                พ.ศ.  2500  นางบุญชื่น  พิณรังสฤษดิ์  รับหน้าที่เป็นเจ้าของและนางกนก  จิตมั่น เป็นครูใหญ่   ได้สร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน และบ้านพักครู อย่างละ 1 หลัง และต่อมา  พ.ศ.  2506  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเสงี่ยมอุปถัมภ์ เป็น โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ใช้ตัวอักษรย่อ  บ.ท.  และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนการศึกษาระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ2 ได้

                พ.ศ. 2508 ได้รับอนุญาตโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขยายชั้นเรียนและสามารถเปิดการสอนเพิ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มเติมได้

                พ.ศ.  2526  นายปราการ สุขะมงคล รับหน้าที่เป็นเจ้าของและนางสาวเบ็ญจมาศ  สมิเปรมเป็นครูใหญ่  ได้ทำการรื้ออาคารเรียนไม้  2  ชั้น  12  ห้องเรียนออก   และสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ชั้น  10  ห้องเรียน  ในเวลาต่อมาได้รื้ออาคารพักนักเรียนและบ้านพักครูออก  แล้วสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น  24  ห้องเรียนแทน

                พ.ศ.  2533 นางเครือทิพย์  สุขะมงคล  รับหน้าที่เป็นเจ้าของ  และนางสาวเบ็ญจมาศ  สมิเปรม เป็นครูใหญ่  ได้สร้างอาคารเอนกประสงค์  3  ชั้น  1  หลัง  และปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  5  ชั้น

                ปี  พ.ศ.  2545-2546  ได้รื้ออาคารเรียน  2  ชั้น  10  ห้องเรียน   1 หลัง  ได้ทำการสร้างอาคาร 5 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 16 ห้องเรียนและห้องน้ำ  แต่ละชั้น  รวมทั้งหมด  50  ห้องเรียน   ไว้เป็นห้องเรียนประถมปลาย

                ปี  พ.ศ.  2548-2549  ได้ทำการสร้างอาคาร 5 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 15 ห้องเรียนและห้องน้ำ  แต่ละชั้น  รวมทั้งหมด 15  ห้องเรียน ไว้เป็นห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และห้องสมุด

                สภาพปัจจุบันโรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร  มีอาคารคอนกรีต  4  หลัง   ประกอบด้วย อาคารอนุบาล

อาคารประถมศึกษาตอนต้น  อาคารประถมศึกษาตอนปลาย  และอาคารมัธยมศึกษาตอนค้น

                ผู้รับใบอนุญาตคือ นางเครือทิพย์  สุขะมงคล  โดยนางสาวเบ็ญจมาศ  สมิเปรม เป็นครูใหญ่ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ