ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา

ปรัชญา                  ปัญญา  วินัย   อนามัย   ไมตรี

วิสัยทัศน์               โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร  เป็นองค์กรในการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ด้านผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำขวัญ                   ดูดีดี   ฟังดีดี   คิดดีดี  พูดดังดัง