ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ปฏิทินกิจกรรมประจำปี

โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร

     

 

 

ประจำปีการศึกษา  2557

วัน เดือน ปี

รายการ

1 พ.ค.  57

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557

4 พ.ค. 57

1. จัดบุคลากร

2. จัดตารางสอน

3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

5-7 พ.ค.57

ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าค่าย

6-12 พ.ค.57

เรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

11 พ.ค. 57

ประชุมครูสามัญครั้งที่ 1/2557   ครูมาปฏิบัติงาน

16พ.ค.  57

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

28 พ.ค.  57

ผู้บริหารอบรมเตรียนความพร้อมการประเมิน รอบที่3 ห้องแผนงาน

1 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2557

ค่ายธรรมะนักเรียน ชั้น อนุบาล-มัธยมปีที่ 3

19 มิ.ย. 57

เลือกตั้งประธานนักเรียน

26 มิ.ย. 57

วันไหว้ครู

26 มิ.ย. 57

เดินรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด

1 ก.ค. 57

พิธีวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ  

10 ส.ค. 57

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา

6-10 ส.ค. 57

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

8 ส.ค. 57

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

7-8 ส.ค. 57

เข้าค่ายลูกเสือ

27-31 ส.ค. 57

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

17-21 ก.ย. 57

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

24 ก.ย. 57

ประกาศผลสอบ

25-27 ก.ย. 57

สอบซ่อมเสริม

28 ก.ย. 57

จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

30 ก.ย.57

ปิดภาคเรียน

27 ต.ค. 57

ครูมาปฏิบัติงาน-ประชุม

28 ต.ค. 57

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2557

29 ต.ค. 57

เปิดภาคเรียนที่ 2/2557

4 ธ.ค. 57

วันพ่อแห่งชาติ

31 ธ.ค.54-1 ม.ค.58

กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่

ม.ค. 58

รับสมัครนักเรียนอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ธ.ค.57-ม.ค.58

1. นิเทศการสอน ครั้งที่ 2/2557

2. เตรียมความพร้อม สอบ o-net ป.3,  ป.6,ม.3

3. สอนเสริมเตรียมสอบวัดคุณภาพ ชลบุรี. ป.2,ป.5,ม.2

13 ม.ค. 58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ม.ค.58

สอบกลางภาคครั้งที่ 2/2557

ม.ค. 58

นิทรรศการผลงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระ

ม.ค. 58

ทดสอบเตรียมความพร้อม o-net ชลบุรี. ป.6,ม.3

ก.พ. 58

แนะแนวศึกษาต่อ ม.3

ก.พ. 58

แนะแนวศึกษาต่อ ม.1

ก.พ.58

รับสมัครนักเรียนใหม่ ป.2-ป.6

ก.พ.58

สอบ o-net,NT,วัดคุณภาพการศึกษาของ

ก.พ.58

มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1

มี.ค. 58

สอบวัดและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2557 อนุบาล,ป.6,ม.3

มี.ค. 58

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

มี.ค. 58

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มี.ค. 58

สอบวัดและประเมินผลปลายปี 2557 ชั้น ป.1-ป.5 และ ม.1-2

มี.ค. 58

สอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มี.ค. 58

ประเมินภายใน- ส่งเอกสารการประเมินผลและสรุปโครงการ

มี.ค. 58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนชั้นม.1

มี.ค. 58

ประกาศผลสอบ